top of page

Wat vinden wij belangrijk en hoe kijk jij hier tegen aan? 

Er zijn te weinig starters- en seniorenwoningen in Best. Er is veel gebouwd in Best, maar het woningaanbod voor deze groepen blijft achter.

 

Jongerenpartij JO wil dat in bouwprojecten rekening wordt gehouden met jongeren en ouderen, zowel huur als koop. Jongeren die op zichzelf gaan wonen en ouderen die kleiner willen wonen, moeten in Best kunnen blijven. 

Er zijn te weinig starters- en seniorenwoningen in Best. Er is veel gebouwd in Best, maar het woningaanbod voor deze groepen blijft achter.

 

Jongerenpartij JO wil dat in bouwprojecten rekening wordt gehouden met jongeren en ouderen, zowel huur als koop. Jongeren die op zichzelf gaan wonen en ouderen die kleiner willen wonen, moeten in Best kunnen blijven. 

Wonen in Best: voor starters en senioren

Er heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden. Of het nu gaat om ouderenzorg, ziekenzorg, geestelijke zorg of jeugdzorg: het aanbod van zorg is breder en persoonlijker geworden. De verantwoordelijkheid om dit goed te regelen ligt steeds meer bij de gemeente. Veel gemeentes - ook de gemeente Best - zijn hier niet goed op voorbereid. Ook qua budgetbeheer laat de gemeente vaak steken liggen. Zeer vervelend voor degenen die zorg nodig hebben.  

 

Jongerenpartij JO vindt het belangrijk dat het zorgaanbod duidelijk en overzichtelijk is. Iedereen moet op een makkelijke manier de zorg kunnen krijgt die hij nodig heeft. De gemeente moet zich daarbij behulpzaam en adviserend opstellen in plaats van drempels op te werpen. Wij willen er op toe zien dat de juiste zorg wordt aangeboden en dat de gemeente zorgvuldig met het zorgbudget omgaat. Zorg moet zo veel mogelijk in de buurt beschikbaar zijn. Zorgwoningen en gezondheidscentra helpen daarbij. 

De juiste zorg voor die dat nodig hebben

Een goed 

Jongerenbeleid

Voor politici is het vaak een makkelijke keuze om te bezuinigen op jongeren. Een kwalijke zaak, want de jeugd heeft de toekomst.

 

Jongerenpartij JO zet zich sinds de oprichting in voor de jongeren in Best en zal dat blijven doen. Zo zijn we o.a. de grondleggers van JC Todo. Wij vinden het belangrijk dat jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. En dat primaire zaken zoals huisvesting en zorg beschikbaar zijn. Jongeren hebben daarbij hun eigen wensen en daar moet de politiek op inspelen.

Een leefbaar en

bruisend

centrum

Milieubeleid is belangrijk, ook in Best. Voor onszelf én voor toekomstige generaties. In het afvalbeleid is de gemeente echter doorgeschoten. Dat is te snel doorgedrukt zonder te luisteren naar de bevolking.

 

Jongerenpartij Jo wil een gedegen milieubeleid waar het niet gaat om de cijfers maar om het uiteindelijke doel. Nieuwe en bestaande woningen worden duurzamer. Uiteraard geeft de gemeente het goede voorbeeld: de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte worden duurzaam en energieneutraal.

Bij een groene gemeente hoort ook een groene buffer rond Best. Zonder bebouwing, met ruimte voor natuur en recreatie.

Een groene 

gemeente

Het centrum van Best heeft meer uitstraling gekregen maar we zien een neerwaartse spiraal als we kijken naar horeca en activiteiten. De afgelopen jaarwisseling was een dieptepunt: geen enkele reguliere horecazaak in Best was geopend.

 

Jongerenpartij JO plaatst kanttekeningen bij de bureaucratische manier waarop de gemeente met kansen omgaat. We zetten ons in voor burgers, ondernemers en organisaties die activiteiten willen opzetten in Best. De gemeente moet zulke plannen niet in de weg staan maar juist ondersteunen.

Een degelijk sociaal beleid

Hoewel Best een welvarende gemeente is, zijn er nog steeds mensen die in armoede leven. 

 

Jongerenpartij JO wil dat de gemeente een actieve rol speelt in de aanpak van armoede, zeker als het gaat om jongeren en kinderen. De gemeente kan niet alle problemen oplossen, maar wel signaleren en mensen zo nodig doorverwijzen.

Een toegankelijke gemeente

Helaas hebben we het gevoel dat politici en ambtenaren in Best ver van de bevolking af staan. Ze zijn moeilijk bereikbaar en verschuilen zich achter bureaucratie en regelgeving. Goede communicatie met de inwoners ontbreekt vaak.

 

Jongerenpartij JO vindt dat dit anders moet. Stel de mens centraal en niet de regels. De gemeente moet beter en klantvriendelijker communiceren. Niet regeren van achter het bureau maar het gesprek aangaan met de Bestenaren en ze op locatie bezoeken. Laat burgers meedenken en stimuleer dat ze met initiatieven komen.

Bestse ondernemers krijgen voorrang bij aanbestedingen en bij de gemeente zijn stageplekken voor Bestse scholieren.

Kunst en Cultuur in Best

Een bruisend hart alleen is niet voldoende: ook de wijken en buurten van Best moeten leefbaar en veilig zijn. Er mogen geen drempels zijn om deel te nemen aan cultuur en sport. 

 

JO vindt voldoende groen en speelvoorzieningen in de buurt onmisbaar.  We zien het belang van multifunctionele centra en buurthuizen voor de leefbaarheid van de wijken. We willen een verkeersveilige woonomgeving met goede verbindingen voor fietsers en voetgangers. Er is plaats voor kunst in de openbare ruimte. 

Cultuur, sport en een levendig verenigingsleven zijn belangrijk voor de samenhang en het gemeenschapsgevoel in Best. De meeste accommodaties zijn inmiddels op niveau. We moeten nu zorgen dat verenigingen en instellingen een kwalitatief goed aanbod kunnen leveren. Wij willen extra aandacht voor kinderen uit arme gezinnen en mensen met een beperking. Ook zij moeten toegang hebben tot sport en cultuur. De gemeente moet zich inspannen om zwembad De Dolfijn open te houden. 

  • Facebook - Black Circle

Praat met ons mee, hier of

via onze Facebookpagina!

bottom of page